گزارش مقایسه ای شاخص توسعه انسانی کشور ایران و ترکیه با مروری بر حمایت های اجتماعی

نرجس خاتون اسعدی خلیلی ، فاطمه حق پرست  ۱۳۹۳/۰۹/۰۶
گزارش مقایسه ای شاخص توسعه انسانی کشور ایران و ترکیه با مروری بر حمایت های اجتماعی
در این گزارش سعی شده است شاخصهای توسعه انسانی ایران در مقایسه با کشور ترکیه مورد بررسی قرار بگیرد. این گزارش تبیین میکند چگونه سیاست حمایت اجتماعی و تورهای ایمنی اجتماعی میتواند نقش مهمی در ایجاد رشد فقرزدا با توجه به ساز و کارهای هدف گذاری کارآمد داشته باشد. توصیههای اصلی گزارش، ایجاد ظرفیت نهادی برای طراحی و اجرای بهتر تور حمایت اجتماعی میباشد تا هدف گذاری دقیقتر شده و نشتیها کمتر شود. شناسایی فقرا ، اجرای ساز و کارهای هدف گذاری مناسب که به داده های با کیفیت پیوند داده شود. ایران از نظر متوسط رشد توسعه انسانی در سالهای 2000 تا 2013 از 112 کشور رتبه بالاتری را کسب کرده است. یک نظام ملی متمرکز جدید توسط وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی توسعه یافت که هدف آن شناسایی فقرا با دقت بیشتر بود. در کشور ترکیه رویکرد های حمایتی مورد اجرا دینامیک و پویا می باشند و ارزیابیهای سالانه با هدف بررسی تغییرات به وجود آمده در زندگی افراد تحت پوشش صورت میگیرد. بنابراین با توجه به اینکه در کشور ایران کمک های حمایتی برای مدت بیش از یک سال به خدمت گیرندگان ارائه می شود، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و سامانه متمرکز و لزوم وجود رویکردهای پویا و دینامیک در مراحل پذیرش، ارائه خدمات سطح بندی خدمات و نحوه حمایت ضروری می نماید.
گزارش مقایسه ای شاخص توسعه انسانی کشور ایران و ترکیه با مروری بر حمایت های اجتماعی
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.