دومین همایش ارتقاء امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر

پرویز زارعی  ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
دومین همایش ارتقاء امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر
از میان ابعاد گوناگون فقر که ممکن است بر زندگى سایه افکند؛ فقر غذایى از اهمیت ویژه اى برخوردار است و چنانچه به موقع برطرف نگردد خسارات جبران ناپذیرى را بر سلامت و عملکرد گروه هاى سنى و جنسى مختلف بخصوص کودکان، زنان و سالمندان به همراه خواهد داشت. در این راستا به منظور کاهش فقر و محرومیت غذایى خانوارهاى نیازمند، دولت هر ساله اعتباراتى را در قالب طر ح هاى کاهش فقر غذایى خانواده هاى کم درآمد تخصیص مى دهد. به منظور اجراى مطلوب و ثمربخش طر ح هاى فوق الذکر و بر اساس مصوبه کمیته ملى کاهش فقر غذایى خانواده هاى کم درآمد، همایشى ملى در این زمینه برگزار گردید که در این همایش دستگاههاى فعال در عرصه بهبود تغذیه خانواده هاى نیازمند نظیر (وزارت تعاون،کار و رفاه و تأمین اجتماعى، کمیته امداد امام خمینى (ره)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سازمان بهزیستى کشور) به بیان اقدامات و دستاوردهاى خود در خصوص ارتقاء امنیت غذایى پرداختند. هدف از برگزارى این همایش ملى نیز - ارزشیابى سیاست ها، راهکارها، برنامه ها و مداخلات انجام شده تا کنون و بررسى میزان اثر بخشى آنها، بررسى زمینه هاى توسعه برنامه هاى کاهش فقر و ارتقاى امنیت غذایى و ارتقاء سطح آگاهى فعالان عرصه کاهش فقر بوده است. امید است با اجراى این همایش و دستاوردهاى حاصل ازآن، گامى مؤثر در راستاى بهبود تغذیه خانواده هاى نیازمند برداشته شود.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.