ارتقاء کمی و کیفی مهدهای کودک، گامی مؤثر در راستای رشد و تکامل کودکان

راضیه آراسته، مریم واحدی  ۱۳۹۳/۰۲/۰۱
ارتقاء کمی و کیفی مهدهای کودک، گامی مؤثر در راستای رشد و تکامل کودکان
این پژوهش، درصدد بررسی کیفیت و کمیت مهدهای کشور میباشد که در نتیجه، میتوان به موارد ذیل نیز دست یافت: 1 – شناخت میزان پوشش، دسترسی و کاربرد برنامههای رشد و تکامل کودکان برای کودکان و والدین آنها در مهدها. 2 – شناخت کیفیت برنامههای آموزشی، فضای فیزیکی و صلاحیت مدیران و مربیان مهدها بر اساس شاخصهای استاندارد. 3 – شناخت میزان دسترسی مردم به خدمات ارائه شده مهدها. 4 – شناخت میزان توانایی مهدها در جلب مشارکت مردم.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.