اقدامات مرتبط با کاهش فقر غذایی اقشار نیازمند، طی برنامه های چهارم و پنجم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

راضیه آراسته  ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
اقدامات مرتبط با کاهش فقر غذایی اقشار نیازمند، طی برنامه های چهارم و پنجم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تشکیل کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده های کم درآمد در سال 1386 با توجه به اهمیت امنیت غذایی آحاد جامعه و در اجرای ماده 4 سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانهها، مصوب کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده های » هیئت وزیران مبنی بر بهبود وضعیت تغذیه، در سال 1386 کمیتهای با نام تشکیل گردید که دبیرخانه آن در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزدایی بود. پس « کم درآمد از ادغام وزارت رفاه با وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و همچنین تعاون، دبیرخانه کمیته مذکور در معاونت رفاه اجتماعی، دفتر امور حمایتی و توانمندسازی تشکیل گردید. رئیس کمیته مذکور، مدیر کل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی میباشد و سایر اعضای آن عبارتند از: مدیر کل دفتر جامعه تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه کارشناس مربوطه، مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور به همراه کارشناس مربوطه، مدیر کل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره) به همراه کارشناسان مربوطه. دبیر کمیته مذکور نیز، رئیس گروه سیاستهای جبرانی میباشد. جلسات این کمیته هر 2 ماه یکبار برگزار میگردد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.