اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی به عنوان اولین هدف توسعه هزاره

راضیه آراسته  ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی به عنوان اولین هدف توسعه هزاره
متولی کاهش فقر غذایی نظیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد. شاید بتوان گفت توجه به امنیت غذایی از بدو تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 پررنگتر گردید. همچنین پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، ایجاد تورم و از بین رفتن سیاست جبرانی غذای ارزان، اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه، بیش از پیش به لحاظ وضعیت معیشتی و بالاخص تغذیه در معرض آسیب قرار گرفتند: بنابراین طبق بند دوم سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها، می بایست در طراحی برنامه ها و سیاست های اقتصادی، تأثیرات ناشی از اجرا بر رفاه آحاد کشور نیز مدنظر قرار گرفته و هزینه های جبرانی آثار سوء سیاست ها و برنامه های اقتصادی بر رفاه مردم از منابع اجرای همان سیاست ها و برنامه های اقتصادی تأمین شود
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.