تاریخچه مدیران کل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی

(بعد از ادغام سه وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی، تعاون، کار و امور اجتماعی)

 تصویر  نام و نام خانوادگی شروع فعالیت پایان فعالیت

 مریم السادات میرمالک ثانی

 خرداد 1396  تاکنون

 مهدی فقانی(سرپرست)

 بهمن 1398  مرداد 1399

 عبدالرحیم تاج الدین

 خرداد 1393  خرداد 1396