دفتر امورحمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / آرشیو / برنامه های سالانه دفتر حمایتی و توانمندسازی و میزان پیشرفت

برنامه عملیاتی سال 1400

برنامه عملیاتی سال 1400 دفتر امورحمایتی و توانمندسازی 

ردیف  برنامه های اصلی   میزان پیشرفت
 1  ارزیابی سیاست‌های رفاه اجتماعی  
 2  ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی  
 3  تدوین الگوی حمایت اجتماعی واحد برای گروههای هدف (با تأکید بر کف حمایت های اجتماعی)  
 4  توسعه و به روز رسانی داشبورد و بانک اطلاعاتی برای گروههای هدف  
 5  تدوین نقشه راه نیازمندیابی فعال برای گروههای هدف  
ردیف  برنامه های راهبری   میزان پیشرفت
 1  ارائه کمک معیشت به کودکان زیر 6 سال مبتلا به سوء تغذیه خانوارهای نیازمند   
 2  راهبری برنامه پرداخت مستمری و تأمین کمک معیشت خانوارهای تحت پوشش  
 3  راهبری برنامه توانبخشی و توانمندسازی سالمندان تحت پوشش  
 4  راهبری اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت  
 5  راهبری اجرای خدمات سازمان بهزیستی مبنی بر غربالگری کودکان 3 الی 6 سال   
 6  راهبری ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی   
 7  راهبری برنامه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست  
 8  راهبری برنامه افزایش پوشش حمایت از کودکان یتیم  
 9  راهبری تأمین مسکن نیازمندان  
 10  راهبری حمایت از دانشجویان تحت پوشش  
 11  راهبری توسعه مشاوره ها و آزمایش ژنتیک  

برنامه عملیاتی سال 1399 دفتر امور حمایتی و توانمندسازی

ردیف  برنامه های اصلی میزان تحقق
 1  تشکیل پنجره واحد خدمات رفاهی به زنان سرپرست خانوار ذیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان  100 درصد
 2 تأمین کمک معیشت نیازمندان تحت پوشش دستگاه حمایتی
 100 درصد
 ردیف برنامه های راهبری میزان تحقق
 1 راهبری توسعه و گسترش مساعدت های اجتماعی معلولین 
 100 درصد
2 راهبری برنامه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان 
100 درصد
 3 راهبری برنامه مسکن دستگاه های حمایتی 
100 درصد
4 راهبری حمایت از تحصیل دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی 
100 درصد
5 راهبری حمایت از کودکان یتیم 
100 درصد
6 راهبری حمایت و توانمندسازی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست 
100 درصد
7 راهبری نظارت و ارزیابی امور خدمات رفاه اجتماعی 
100 درصد
8 راهبری امنیت غذایی کودکان 
100 درصد 
 9 راهبری برنامه حمایت غذایی و توانبخشی و توانمندسازی سالمندان تحت پوشش دستگاههای حمایتی 
100 درصد
 10 راهبری توسعه غربالگری بینایی و شنوایی 
100 درصد
 11  راهبری توسعه مشاوره ها و آزمایش ژنتیک 100 درصد
 12 ایجاد اشتغال برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی 
100 درصد
 13  راهبری حمایت از کودکان یتیم 
100 درصد
 14  راهبری نظارت و ارزیابی امور خدمات رفاه اجتماعی 
100 درصد
15

راهبری امنیت غذایی کودکان 

 100 درصد