نشست مشترک معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران به منظور بررسی فعالیت های مشترک در چارچوب سند" آندف" برای سال 2019 میلادی برگزار شد.

برگزاری نشست مشترک معاون رفاه اجتماعی و نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران

https://www.mcls.gov.ir/fa/news/141490/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  در این نشست "احمد میدری " معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  در باره  اهمیت ایجاد پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی در راستای کاهش هزینه های دولت در شرایط فعلی اقتصادی جامعه، بهبود دسترسی  گروه های هدف و رفع همپوشانی ها توضیحاتی علمی ارائه کرد . 

وی از ایجاد سامانه برای کارگران ساختمانی، بیماران خاص، شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و سبد کالا به عنوان تجربیات موفق معاونت رفاه یاد کرد. 
میدری درباره حمایت از قشر آسیب پذیر در شرایط تحریم و همچنین برنامه ریزی ویژه به منظور جلوگیری از کاهش طبقه اقتصادی قشر متوسط و ورود آنان به طبقه ضعیف نکاتی  را عنوان کرد .
 خانم "جودان " نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران نیز از استقبال کارگزاریهای بین المللی در همکاری مشترک با طرف  دولتی ایران و همچنین حمایت از انتقال دانش فنی  و تجربیات بین المللی در خصوص سیستم شناسایی و پاسخگویی به موقع نیازهای اقشار آسیب پذیر و در معرض آسیب توضیح داد .  
 گفتنی است  ، همکاری مشترک و بهره گیری از دانش فنی بین المللی در خصوص ایجاد پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار (ذیل بند ت ماده 80 برنامه ششم توسعه ) و همچنین تدوین اطلس مسائل زنان سرپرست خانوار برای سال آینده از جمله توافقات این جلسه مشترک بود. 
 
۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۲۸
کد خبر : ۱۴۱,۴۹۰

 
۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۰۴
مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی |
کد خبر : ۱۴۱,۶۰۴
کلیدواژه ها: صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، معاونت رفاه اجتماعی